กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
18.21 น. 04 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.6 ความลึก 130 กม. บริเวณ Mindanao, Philippines ห่างจากไทยประมาณ 2,480 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 10.35 น. 4 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.8 ความลึก 10 กม. บริเวณ Philippine Islands Region ห่างจากไทยประมาณ 1,705 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 18.38 น. 03 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก 10 กม. บริเวณ Southeast of Honshu, Japan ประมาณ 4,683 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 02.52 น. 25 ก.ย. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.0 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเวียดนาม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ 336 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 18.14 น. 24 ก.ย. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.2 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 235 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 21.24 น. 23 ก.ย. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.1 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 204 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 18.49 น. 23 ก.ย. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.0 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 194 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 17.56 น. 23 ก.ย. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 1 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 75 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

กลุ่ม

15 ธันวาคม 2564

15 ธันวาคม 2564 โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศไทย หรือ ระบบ ThaiAWARE

ศภช.ปภ. ได้ร่วมในโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศไทย หรือ ระบบ ThaiAWARE ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ได้มีการริเริ่มพัฒนาจากกรณีเหตุการณ์สึนามิในประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2549 USAID ร่วมกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยและภูมิภาคในการติดตามความสี่ยงภัย การเตือนภัยล่วงหน้า และสนับสนุนการตัดสินใจ (Regional and National Capacity Development or Hazard Monitoring Early Warning and Decision Support) โดยได้รับความช่วยเหลือเชิงวิชาการจากศูนย์ภัยพิบัติแห่งแปซิฟิก หรือ PDC หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อว่า DisasterAWARE ต่อมาในปี พ.ศ.2562 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโปรแกรม ThaiAWARE และพัฒนาเพิ่มศักยภาพและยกระดับความสามารถของระบบให้สามารถแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยล่วงหน้าโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อได้ผลอย่างแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์