กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
04.23 น. 4 มิ.ย. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.2 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเวียดนาม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ 342 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 13.17 น. 3 มิ.ย. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 1 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 74 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 18.20 น. 31 พ.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.8 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 621 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 22.49 น. 24 พ.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.2 ความลึก 166 กม. บริเวณ Banda sea ห่างจากไทยประมาณ 3,378 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 13.42 น. 23 พ.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก 10 กม. บริเวณ Southeast of Loyalty Islands ห่างจากไทยประมาณ 8,070 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 22.45 น. 21 พ.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.2 ความลึก 10 กม. บริเวณ Solomon Islands ห่างจากไทย ประมาณ 6,763 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 08.50 น. 20 พ.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 7.4 ความลึก 10 กม. บริเวณ Southeast of Loyalty Islands ห่างจากไทย ประมาณ 8,095 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 09.57 น. 19 พ.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 7.8 ความลึก 10 กม. บริเวณ Southeast of Loyalty Islands ห่างจากไทย ประมาณ 8,120 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

ปภ.ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการสึนามิ – เตรียมพร้อมจัดการฝึกซ้อมรับมืออย่างเป็นระบบ

ปภ.ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการสึนามิ – เตรียมพร้อมจัดการฝึกซ้อมรับมืออย่างเป็นระบบ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดการประชุมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภัยสึนามิ ประจำปี 2566 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายรัฐพล นราดิศร นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารกรม ปภ. เจ้าหน้าที่ Focal point และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและ ปภ. จังหวัด 6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง และสตูล) เข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการ ซักซ้อมแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเหตุสึนามิแก่ผู้เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ให้ได้รับทราบ เข้าใจ และมีความพร้อมปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุสึนามิได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดย ปภ.ได้กำหนดจัดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติสีนามิ ประจำปี 2566 โดยเชื่อมโยงการทำงานทั้งหน่วยงานส่วนกลางและ 6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน ภายใต้แผนดังกล่าว ในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) เพื่อทดสอบความเข้าใจในแผนงาน บทบาทของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนค้นหาจุดอ่อน ปัญหา อุปสรรคของแผนปฏิบัติการสึนามิที่ได้จัดทำขึ้น และรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise: FEX) เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจที่กำหนดไว้ตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภัยสึนามิ ประจำปี 2566 เป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาแผนและแนวทางการปฏิบัติ แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงจัดทำระเบียบปฏิบัติประจำ (SOPs) ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างประสานสอดคล้อง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด “เตรียมให้พร้อม ฝึกซ้อมเป็นประจำ ลงมือทำได้ทันที” Credit ภาพและเนื้อหา : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย