กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
04.23 น. 4 มิ.ย. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.2 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเวียดนาม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ 342 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 13.17 น. 3 มิ.ย. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 1 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 74 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 18.20 น. 31 พ.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.8 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 621 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 22.49 น. 24 พ.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.2 ความลึก 166 กม. บริเวณ Banda sea ห่างจากไทยประมาณ 3,378 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 13.42 น. 23 พ.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก 10 กม. บริเวณ Southeast of Loyalty Islands ห่างจากไทยประมาณ 8,070 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 22.45 น. 21 พ.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.2 ความลึก 10 กม. บริเวณ Solomon Islands ห่างจากไทย ประมาณ 6,763 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 08.50 น. 20 พ.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 7.4 ความลึก 10 กม. บริเวณ Southeast of Loyalty Islands ห่างจากไทย ประมาณ 8,095 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 09.57 น. 19 พ.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 7.8 ความลึก 10 กม. บริเวณ Southeast of Loyalty Islands ห่างจากไทย ประมาณ 8,120 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
ข่าวสาธารณภัย
04.23 น. 4 มิ.ย. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.2 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเวียดนาม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ 342 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
13.17 น. 3 มิ.ย. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 1 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 74 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
17.03 น. 26 พ.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.1 ความลึก 65 กม. บริเวณ Near East Coast of Honshu, Japan ห่างจากไทยประมาณ 4,072 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
10.05 น. 25 พ.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.6 ความลึก 10 กม. บริเวณ Panama-Colombia Border Region ห่างจากไทยประมาณ 16,900 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.2 ความลึก 166 กม. บริเวณ Banda sea ห่างจากไทยประมาณ 3,378 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
13.42 น. 23 พ.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก 10 กม. บริเวณ Southeast of Loyalty Islands ห่างจากไทยประมาณ 8,070 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
ข่าวสารและกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-10.00 น. Dr.Li Jinfa, Vice-Minister for Geological Survey, Ministry of Natural Resources of China and President of China Geological Survey (CGS) พร้อมคณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้แทนจากกรมทรัพยากรธรณี เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ณ อาคารปฏิบัติการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (บางนา) พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปหัวข้อ บทบาท หน้าที่ และขั้นตอนการแจ้งเตือนภัยพิบัติ โดยมี นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ให้การต้อนรับ
ปภ.ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการสึนามิ – เตรียมพร้อมจัดการฝึกซ้อมรับมืออย่างเป็นระบบ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดการประชุมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภัยสึนามิ ประจำปี 2566 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายรัฐพล นราดิศร นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารกรม ปภ. เจ้าหน้าที่ Focal point และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและ ปภ. จังหวัด 6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง และสตูล) เข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการ ซักซ้อมแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเหตุสึนามิแก่ผู้เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ให้ได้รับทราบ เข้าใจ และมีความพร้อมปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุสึนามิได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดย ปภ.ได้กำหนดจัดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติสีนามิ ประจำปี 2566 โดยเชื่อมโยงการทำงานทั้งหน่วยงานส่วนกลางและ 6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน ภายใต้แผนดังกล่าว ในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) เพื่อทดสอบความเข้าใจในแผนงาน บทบาทของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนค้นหาจุดอ่อน ปัญหา อุปสรรคของแผนปฏิบัติการสึนามิที่ได้จัดทำขึ้น และรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise: FEX) เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจที่กำหนดไว้ตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภัยสึนามิ ประจำปี 2566 เป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาแผนและแนวทางการปฏิบัติ แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงจัดทำระเบียบปฏิบัติประจำ (SOPs) ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างประสานสอดคล้อง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด “เตรียมให้พร้อม ฝึกซ้อมเป็นประจำ ลงมือทำได้ทันที” Credit ภาพและเนื้อหา : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ที่อาคาร AIS 2 ถนนพหลโยธิน นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดี ปภ.พร้อมคณะผู้บริหาร ปภ. เข้าหารือกับนายอนันต์ เอกวงศ์วิริยะ ตำแหน่ง Head of Network and Service Planning Business Unit บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และคณะ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยี Cell Broadcast มาใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเตือนสาธารณภัยไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชน จากการหารือได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ ปภ. เพื่อนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ ประโยชน์ในการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม
เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ.2566-2570 รวมทั้งพิจารณาตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ รวมถึงตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามเป้าประสงค์ และแผนงาน โครงการที่สำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามร่างแผนฯ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภายใน ปภ. เข้าร่วมประชุมพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น เพื่อนำไปทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ก่อนดำเนินการในขั้นต่อไป
เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมหารือกับ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ และ รศ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ พร้อมด้วยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ศภช. ปภ. อาคาร 1 ชั้น 4 เพื่อพัฒนาโมเดลคาดการณ์สึนามิ การจัดทำแผนที่ภัยจากสึนามิ (Tsunami Hazard Maps) และแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกับ ศภช.ปภ. โดยมี พล.ร.อ.เกาะหลัก เจริญรุกข์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเตือนภัย และคณะเจ้าหน้าที่ของ ศภช. เข้าร่วมประชุมหารือฯ
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) กับ 5 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ห้องประชุม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเชื่อมโยงระบบการให้บริการแจ้งเตือนสาธารณภัยบนเว็บไซต์ Entry Thailand ในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยววางแผนการเดินทางได้อย่างปลอดภัย (ภาพข่าว : กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปภ.)
สถานการณ์ประจำวัน และหนังสือแจ้งเตือน
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น.
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น.
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น.
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น.
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น.
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น.
คลังความรู้
แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยและรายชื่อหมู่บ้านที่กลุ่มรอยเลื่อนพาดผ่าน
คู่มือบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีแผ่นดินไหว
คู่มือบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีอุทกภัย