กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
13.51 น. 25 มี.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.2 ความลึก 54 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 299 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 17.26 น. 23 มี.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.5 ความลึก 7 กม. บริเวณมณฑลยูนนาน,ประเทศจีน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 144 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 23.00 น. 22 มี.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.2 ความลึก 209 กม. บริเวณ Jujuy Province, Argentina ห่างจากไทยประมาณ 17,650 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 23.47 น. 21 มี.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.8 ความลึก 184 กม. บริเวณ Hindu Kush Region, Afghanistan ห่างจากไทยประมาณ 3,223 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 00.12 น. 19 มี.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.9 ความลึก 10 กม. บริเวณ Near Coast of Ecuador ห่างจากไทยประมาณ 19,285 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 07.49 น. 14 มี.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.2 ความลึก 209 กม. บริเวณ Papua New Guinea Region ห่างจากไทยประมาณ 5,067 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 14.53 น. 8 มี.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.0 ความลึก 1 กม. บริเวณ ประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 50 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 18.11 น. 7 มี.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.2 ความลึก 10 กม. บริเวณ หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ห่างจากไทยประมาณ 640 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
ข่าวสาธารณภัย
13.51 น. 25 มี.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.2 ความลึก 54 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 299 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
17.26 น. 23 มี.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.5 ความลึก 7 กม. บริเวณมณฑลยูนนาน,ประเทศจีน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 144 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
03.01 น. 23 มี.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.0 ความลึก 1 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 84 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
23.00 น. 22 มี.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.2 ความลึก 209 กม. บริเวณ Jujuy Province, Argentina ห่างจากไทยประมาณ 17,650 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
23.47 น. 21 มี.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.8 ความลึก 184 กม. บริเวณ Hindu Kush Region, Afghanistan ห่างจากไทยประมาณ 3,223 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
00.12 น. 19 มี.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.9 ความลึก 10 กม. บริเวณ Near Coast of Ecuadorห่างจากไทยประมาณ 19,285 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
ข่าวสารและกิจกรรม
เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมหารือกับ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ และ รศ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ พร้อมด้วยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ศภช. ปภ. อาคาร 1 ชั้น 4 เพื่อพัฒนาโมเดลคาดการณ์สึนามิ การจัดทำแผนที่ภัยจากสึนามิ (Tsunami Hazard Maps) และแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกับ ศภช.ปภ. โดยมี พล.ร.อ.เกาะหลัก เจริญรุกข์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเตือนภัย และคณะเจ้าหน้าที่ของ ศภช. เข้าร่วมประชุมหารือฯ
วันที่ 25 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น.นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อปภ. พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร รอง อปภ. ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าพบผู้บริหาร TRUE ณ อาคารทรูทาวน์เวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี Cell Broadcast มาใช้แจ้งเตือนสาธารณภัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) พร้อมด้วยผู้ดูแลโครงการจาก AIRBUS Thailand และ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Predict จากฝรั่งเศสเข้าร่วมหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับระบบการแจ้งเตือนอุทกภัยของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ และร่วมมือกันสร้างแนวทางในการบริหารจัดการการแจ้งเตือนอุทกภัยต่อไป โอกาสนี้ นายประสงค์ ธัมมะปาละ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้อำนวยการส่วนวิชาการการเตือนภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย จับมือ 8 หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพเรือ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่า สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย มูลนิธิชุมชนไทย และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลงนามความร่วมมือในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการแจ้งเตือนภัยและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ.2566-2570 รวมทั้งพิจารณาตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ รวมถึงตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามเป้าประสงค์ และแผนงาน โครงการที่สำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามร่างแผนฯ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภายใน ปภ. เข้าร่วมประชุมพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น เพื่อนำไปทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ก่อนดำเนินการในขั้นต่อไป
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) กับ 5 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ห้องประชุม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเชื่อมโยงระบบการให้บริการแจ้งเตือนสาธารณภัยบนเว็บไซต์ Entry Thailand ในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยววางแผนการเดินทางได้อย่างปลอดภัย (ภาพข่าว : กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปภ.)
สถานการณ์ประจำวัน และหนังสือแจ้งเตือน
หนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง วันที่ 25 มีนาคม 2566
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัยวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.
หนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 24 มีนาคม 2566
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัยวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น.
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัยวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัยวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น.
คลังความรู้
การปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสึนามิของไทย
มิถุนา........... กลับมาแล้ว