กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
18.21 น. 04 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.6 ความลึก 130 กม. บริเวณ Mindanao, Philippines ห่างจากไทยประมาณ 2,480 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 10.35 น. 4 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.8 ความลึก 10 กม. บริเวณ Philippine Islands Region ห่างจากไทยประมาณ 1,705 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 18.38 น. 03 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก 10 กม. บริเวณ Southeast of Honshu, Japan ประมาณ 4,683 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 02.52 น. 25 ก.ย. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.0 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเวียดนาม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ 336 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 18.14 น. 24 ก.ย. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.2 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 235 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 21.24 น. 23 ก.ย. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.1 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 204 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 18.49 น. 23 ก.ย. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.0 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 194 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 17.56 น. 23 ก.ย. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 1 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 75 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
8/9/2566
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับ 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ และรางวัลบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วม วันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ห้อง Grand Dimond ชั้น 2 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายรัฐพล นราดิศร นายเธียรชัย ชูกิติวิบูลย์ และนางสาวชัชดาพร บุญพีระนัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะผู้บริหารและหน่วยงานเครือข่าย (เครือข่ายภัยพิบัติชุมชนจังหวัดพังงา) เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 จากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กลไกการมอบรางวัล ซึ่งรางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้ หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง รางวัลเลิศรัฐจึงเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นว่าผลการทำงานของหน่วยงาน ของรัฐเป็นที่ยอมรับและเป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการและระบบการบริหารของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยแบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรางวัลเลิศรัฐ ทั้ง 3 สาขา ดังนี้ 1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 : การนำองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม 2. รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ได้รับรางวัลระดับดี ในผลงานเรื่อง “แพลตฟอร์ม 1784 ปภ. แจ้งเหตุสาธารณภัย” โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 3. รางวัลบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล ได้รับรางวัลระดับดี ในผลงานเรื่อง “ชุมชนต้นแบบบ้านน้ำเค็ม : เครือข่ายเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน” โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา และเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนจังหวัดพังงา ทั้งนี้ การได้รับ 3 รางวัลเลิศรัฐของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผลจากความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้การปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาให้บริการประชาชน รวมถึงการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมด้วยเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ภาพและเนื้อหา โดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
16/6/2566
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง และสตูล เตรียมจัดงาน “Walk & Run for Tsunami Learning 2023” โดยจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ – Walk & Run for Tsunami Learning 2023: Evacuation Route” ในวันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2566 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้นำการฝึกการอพยพหนีคลื่นยักษ์สึนามิมารวมกับกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยใช้เส้นทางการอพยพเป็นเส้นทางการวิ่ง และเส้นชัยคือจุดปลอดภัยที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับการอพยพหนีคลื่นสึนามิโดยเฉพาะ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เรียนรู้เส้นทางการอพยพ จดจำเส้นทางการหนีภัย และทดสอบการรับรู้ป้ายสัญลักษณ์ที่อยู่ในเส้นทาง นอกจากนี้ ยังเป็นการฝึกซ้อมการอพยพหนีภัย ของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอพยพและการปฏิบัติตนเมื่อมีการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวในทะเลและการเกิดคลื่นสึนามิ เพื่อจะได้อพยพหนีภัยได้อย่างปลอดภัยและทันเวลา
8/6/2566
ปภ. ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการสึนามิ ปี 66 - เตรียมพร้อมรับมืออย่างเป็นระบบ เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 66 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการสึนามิ ประจำปี 2566 รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise: FEX) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเหตุสึนามิแก่ผู้เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ให้ได้รับทราบ เข้าใจ และมีความพร้อมปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุสึนามิได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารกรม ปภ. เจ้าหน้าที่ Focal point และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกฯ สำหรับการฝึกฯ ได้มีการเชื่อมโยงการทำงานทั้งหน่วยงาน ปภ. ส่วนกลาง และ ปภ. จังหวัด 6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง และสตูล) ภายใต้แผนดังกล่าว เพื่อทดสอบความเข้าใจในแผนงาน บทบาทของผู้ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนค้นหาจุดอ่อน ปัญหา อุปสรรคของแผนปฏิบัติการสึนามิที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อนำมาปรับและพัฒนาแผนและแนวทางการปฏิบัติ แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงจัดทำระเบียบปฏิบัติประจำ (SOPs) ของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างประสานสอดคล้อง และให้เจ้าหน้าที่ ปภ.มีความพร้อมปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุสึนามิได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ (เนื้อหาและภาพ โดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
26/5/2566
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-10.00 น. Dr.Li Jinfa, Vice-Minister for Geological Survey, Ministry of Natural Resources of China and President of China Geological Survey (CGS) พร้อมคณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้แทนจากกรมทรัพยากรธรณี เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ณ อาคารปฏิบัติการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (บางนา) พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปหัวข้อ บทบาท หน้าที่ และขั้นตอนการแจ้งเตือนภัยพิบัติ โดยมี นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ให้การต้อนรับ
1 2 3 4 5 ..