กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
17.01 น. 10 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.0 ความลึก 238 กม. บริเวณ Jujuy Province, Argentina ห่างจากไทยประมาณ 17,670 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 20.10 น. 7 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.0 ความลึก 10 กม. บริเวณ Papua New Guinea Region ห่างจากไทยประมาณ 4,969 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 15.40 น. 7 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 7.1 ความลึก 70 กม. บริเวณ Papua New Guinea Region ห่างจากไทยประมาณ 4,993 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 15.34 น. 7 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.7 ความลึก 69 กม. บริเวณ Papua New Guinea Region ห่างจากไทยประมาณ 5,007 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 14.12 น. 7 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.5 ความลึก 10 กม. บริเวณ Northwestern Afghanistan ห่างจากไทยประมาณ 4,505 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 13.41 น. 7 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.2 ความลึก 10 กม. บริเวณ Northwestern Afghanistan ห่างจากไทยประมาณ 4,503 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 18.21 น. 04 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.6 ความลึก 130 กม. บริเวณ Mindanao, Philippines ห่างจากไทยประมาณ 2,480 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 10.35 น. 4 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.8 ความลึก 10 กม. บริเวณ Philippine Islands Region ห่างจากไทยประมาณ 1,705 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม
.. 2 3 4 5 6 ..
31/1/2566
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) กับ 5 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ห้องประชุม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเชื่อมโยงระบบการให้บริการแจ้งเตือนสาธารณภัยบนเว็บไซต์ Entry Thailand ในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยววางแผนการเดินทางได้อย่างปลอดภัย (ภาพข่าว : กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปภ.)
25/1/2566
วันที่ 25 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น.นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อปภ. พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร รอง อปภ. ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าพบผู้บริหาร TRUE ณ อาคารทรูทาวน์เวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี Cell Broadcast มาใช้แจ้งเตือนสาธารณภัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชน
19/1/2566
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) พร้อมด้วยผู้ดูแลโครงการจาก AIRBUS Thailand และ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Predict จากฝรั่งเศสเข้าร่วมหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับระบบการแจ้งเตือนอุทกภัยของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ และร่วมมือกันสร้างแนวทางในการบริหารจัดการการแจ้งเตือนอุทกภัยต่อไป โอกาสนี้ นายประสงค์ ธัมมะปาละ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้อำนวยการส่วนวิชาการการเตือนภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้
22/11/2565
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) และผู้เชี่ยวชาญ ออกวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของประเทศไทย (ทดแทนทุ่นตัวเดิม) โดยเรือวางทุ่นออกจากท่าเรือน้ำลึก จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.
.. 2 3 4 5 6 ..