กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
07.52 น. 24มิ.ย.65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.2ความลึก 1 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 72 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 04.09 น. 22 มิถุนายน 2565 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.0 ความลึก 10 กิโลเมตร ที่ละติจูด 27.18 องศาเหนือลองจิจูด 53.25 องศาตะวันออก บริเวณ Southern Iran ห่างจากไทยประมาณ 4,598 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบต่อประ 05.11 น. 21 มิ.ย.65 แผ่นดินไหวบนบกขนาด 3.2 ความลึก 3 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 77 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ.จะแจ้งให 08.05 น. 20 มิ.ย.65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.0 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศไต้หวัน ห่างจากไทย ประมาณ 1,885 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป 00.03น. 18 มิ.ย.65 แผ่นดินไหวบนบกขนาด 3.3 ความลึก 5 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 90กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 04.08 น. 17 มิ.ย. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.1 ความลึก 10 กม. บริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 207 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 03.30 น. 13 มิ.ย.65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.0 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 88 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 00.45 น. 13 มิ.ย. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.2 ความลึก 10 กม. บริเวณหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 386 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม
.. 4 5 6 7 8 ..
29/6/2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ศภช. บางนา
22/6/2563
การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยในฤดูฝน ปี 2563 ตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ที่ มท (บกปภ) 0624/ว29 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563
28/2/2563
ศภช. ร่วมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้แบบบูรณาการ (System Diagram) ให้กับการเคหะแห่งชาติ
25/2/2563
คณะเจ้าหน้าที่จากกองแผนงานกิจการพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ศภช. ณ อาคารปฏิบัติการ ศภช. บางนา
.. 4 5 6 7 8 ..